Algemene Voorwaarden Biontica

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF

Artikel 1. Begrippen.

1. Onder Werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten
van diensten c.q. het geven van adviezen bij vraagstukken op het gebied van personeel en
organisatie, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
2. Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan
particuliere- en/of bedrijfs- of beroepsmatige Opdrachtgever.
3. Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan
Catharsis Talent Management (handelsnamen Catharsis Talent Management en Biontica), en
door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede-) bezig
houden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. (KvK-nummer: 54576176)

Artikel 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht.

1. De offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en
herroepelijk.
2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Opdrachtnemer zowel
mondeling alsook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Opdrachtnemer is
aanvaard, is deze voor Opdrachtnemer bindend.
3. Op alle overeenkomsten van opdracht, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Het wijzigen en of aanvullen van de inhoud van de overeenkomst van opdracht.

1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen. Een
dergelijke wijziging behoeft de uitdrukkelijke en/of stilzwijgende toestemming van de andere
partij.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien en voorzover hij dat voor een goede en zorgvuldige
uitvoering van de opdracht noodzakelijk en/of wenselijk acht, meer Werkzaamheden (te doen)
uitvoeren dan de Werkzaamheden zoals deze naar aard en/of omvang zijn overeengekomen.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra
Werkzaamheden. Op deze extra Werkzaamheden zijn de gebruikelijke honorariumafspraken van
toepassing.

Artikel 4. De verplichtingen van Opdrachtnemer.

1. Opdrachtnemer is verplicht om de hem opgedragen Werkzaamheden als een goed en zorgvuldig
Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Indien de opdracht mede of uitsluitend gericht is op het
geven van advies over de vervulling van een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, zijn de daaruit
voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtnemer uitsluitend inspanningsverplichtingen.
2. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de Werkzaamheden
uitvoert. Het staat Opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch
Opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hem gegeven opdracht
en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig Opdrachtnemer de opdracht wenst uit te
voeren.
3. Opdrachtnemer is, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om Opdrachtgever nader te
informeren. Deze informatieverplichting van Opdrachtnemer is beperkt tot de gegevens die
Opdrachtgever niet onthouden mogen worden in verband met de uitvoering van de opdracht en
die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om bepaalde Werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming
van Opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(-n).
5. Opdrachtnemer zal zich bij de wijze van uitoefening van zijn Werkzaamheden houden aan de
regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals Catharsis Talent Management in
het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht,
althans voorzover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

1. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de
uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden
dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals
bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal
nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en
derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook
geleden, die voortvloeit uit het te kort schieten van Opdrachtnemer, en/of bij haar in dienst
zijnde werknemers, medewerkers of de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen, in de
nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te
kort schieten in de nakoming door Opdrachtnemer en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of
medewerkers en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot een
bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de
tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Opdrachtnemer mag de
verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit
voortvloeiende rente en kosten. Voor hulppersonen die Opdrachtnemer op aanwijzing van
Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
4. Indien de opdracht mede of uitsluitend gericht is op het geven van advies over de vervulling van
een vacature bij of ten behoeve van Opdrachtgever, zijn de daaruit voortvloeiende verplichtingen
van Opdrachtnemer uitsluitend inspanningsverplichtingen.
5. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst
bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van
gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door
Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
6. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een
onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende
schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, is Opdrachtgever
verplicht om daarvan mededeling te doen aan Opdrachtnemer. Indien deze mededeling niet of te
laat wordt gedaan is Opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan
te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de
Werkzaamheden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer
pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst
en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de
uitvoering door Opdrachtnemer van de opdracht.

Artikel 6. De verplichtingen van Opdrachtgever.

1. Opdrachtgever is verplicht om aan Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium te betalen.
2. Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever
een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat het
voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. Het honorarium van de Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium
of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q,
kalenderjaar.
De omzetbelasting komt ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever daartoe
verzoekt, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van zijn Werkzaamheden een opgave
doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derde te verrichten
Werkzaamheden. Indien Opdrachtgever van Opdrachtnemer geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde
opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium
vastgesteld aan de hand van het uurtarief en het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd.
4. De hoogte van het uurhonorarium wordt bepaald door het financiële belang van de door
Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden, de persoon en ervaring van de Opdrachtnemer
en de omvang van de Werkzaamheden.
5. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Opdrachtnemer in de uitvoering
van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
6. Opdrachtgever is verplicht om het gefactureerde honorarium binnen 21 dagen na
dagtekening van de declaratie in Nederlandse valuta aan Opdrachtnemer te betalen. Door het
enkele verstrijken van deze termijn komt de Opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen
zijn niet toegestaan.
7. Vanaf de 30e dag na de factuurdatum is Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete
en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen
met 3%. Na elk heel jaar dat Opdrachtgever in verzuim is, dient rente op rente te worden
voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan,
onverminderd de uitoefening van de overige rechten die opdrachtnemer krachtens de wet of de
overeenkomst van opdracht toekomt.
8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende
zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang Opdrachtgever de
door Opdrachtnemer verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd om
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het honorarium betaalt, zal Opdrachtgever
jegens Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor de door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten
die worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag. Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door
Opdrachtnemer van overige rechten in verband met de niet-betaling door Opdrachtgever, onverlet.

Artikel 8. Gegevens van Opdrachtgever.

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het
naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in
het bezit komen van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van
de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en in dat verband tot vrijwaring van Opdrachtnemer
verplicht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
waarop Opdrachtgever aan de in art. 8 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
3. De door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. De
informatie van de kandidaten voor een vacature bij of t.b.v. Opdrachtgever, wordt door
Opdrachtnemer uitsluitend ter beschikking van Opdrachtgever gesteld na overleg met en
toestemming van de desbetreffende kandidaat.
4. Na het einde van de opdracht heeft Opdrachtgever tegen vergoeding van de kosten recht op
afschriften van de door Opdrachtnemer opgebouwde gegevens die voor de voortzetting van de
Werkzaamheden relevant zijn.

Artikel 9. Geheimhouding en exclusiviteit.

1. Opdrachtnemer is behoudens de verplichtingen die de Wet op hem legt tot openbaarmaking van
bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van
de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking
is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking
is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Tenzij uit de wet of de uitlatingen van partijen uitdrukkelijk anders voortvloeit houdt
Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geproduceerde stukken geheim. Opdrachtnemer zal deze
niet aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij aan hem door Opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.

Artikel 10. Risico van opslag van informatie

1. Opdrachtnemer is verplicht om de van Opdrachtgever afkomstige informatie zorgvuldig te
bewaren gedurende 5 jaren.
2. Indien de informatie van Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of derden is opgeslagen,
beschadigd of tenietgaat, is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
3. Dit geldt tevens voor beschadiging of teniet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending
ongeacht of het vervoer of verzending is geschied door of namens Opdrachtgever of derden.
4. Indien en voorzover derden in verband met de beschadiging of het tenietgaan van de door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, Opdrachtnemer aansprakelijk stellen
dan wel jegens Opdrachtnemer rechtsvorderingen pretenderen, is Opdrachtgever tot vrijwaring
van Opdrachtnemer verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom.

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom die
is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft
gebruikt.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en de resultaten van de
Werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten in de meest
ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te
vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12. Overmacht.

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht niet of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder
uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de
onderneming, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat
Opdrachtnemer weer in staat is de Werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
2. Indien er aan de zijde van Opdrachtnemer een overmachtsituatie zich voordoet die gedurende
een maand heeft voortgeduurd, is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De genoemde termijn van één
maand zal niet gelden indien het van de Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden
dat de overeenkomst na het intreden van de overmachtsituatie nog langer voortduurt.

Artikel 13. Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 14. Opzegging van de overeenkomst.

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van
opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke
tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij
aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de
overeenkomst van opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, hoeft bij de opzegging geen
termijn in acht te worden genomen.
2. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er
sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of
Opdrachtnemer in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht
langer voortduurt.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht
met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer:
– in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
– surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
– de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 15. Retentierecht.

Opdrachtnemer is bevoegd om de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht van en/of ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot
het moment dat hij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen
van Opdrachtgever, dan wel voor de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze.

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de
overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot de uitsluitende
bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-
Hertogenbosch.

Artikel 17. Privacy beleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Catharsis Talent Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ons Privacy beleid.

Weert, 22 mei 2018

Stel je vraag!    Alle velden zijn verplicht!